Trang phục soraka vệ binh tinh tú

-
396
*
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú369
*
Syndra vệ binh Tinh Tú310
*
Ezreal vệ binh Tinh Tú369
*
Soraka vệ binh Tinh Tú310

Ngoài ra, mẫu mắt Mimi cũng trở nên được mở xuất kho với giá 65 RP.

*Giá các gói đã gồm điều chỉnh đúng mực hơn do gồm sự nỗ lực trong cửa Hàng. Công ty chúng tôi sẽ không hoàn lại vật phẩm cùng với những bạn đã mua.

Bên cạnh đó, những gói trang phục tiếp sau đây sẽ được tặng kèm từ ngày 8/9 đến khi hết ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng + khung sở hữu trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa có tướng

1635 RP nếu như đã có tướng

Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung mua trận
Syndra cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung download trận
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung cài đặt trận
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng + khung cài trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki với Baki
Mẫu đôi mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung tải trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune vệ binh Tinh Tú + tướng + khung thiết lập trận

458-> 413

Biểu tượng Boki với Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung sở hữu trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những chúng ta đã tất cả tướng và mua xiêm y lẻ, lúc mua gói, các các bạn sẽ sở hữu thêm biểu tượng và khung mua trận.Khung cài trận của các trang phục đã chỉ có thể được sở hữu lúc mua gói.Sau ngày 25/9, những gói sẽ được đóng lại, đồng nghĩa tương quan với việc các bạn sẽ không thể cài đặt gói để thiết lập khung cài trận của những trang phục này nữa. Tuy nhiên, các trang phục vẫn vẫn được nhỏ lẻ ở mục phục trang trong cửa hàng.Khung cài đặt trận trường thọ vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*