-

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ. Triết học được phân biệt với những môn khoa học khác bằng cách thức mà nó giải quyết những vấn đề trên, đó là ở tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung nhất và sự phụ thuộc của nó vào tính duy lý trong việc lập luận. Hiện nay ở nhiều trường đại học triết học đã trở thành một bộ môn khoa học nghiên cứu chuyên sâu, nhiều trường cũng đưa triết thành một khoa đào tạo riêng.

Bạn đang xem:

Sau đây là top 10 bài tiểu luận về triết học được chọn lọc để đưa đến những kiến thức bổ ích nhất cho bạn đọc, các bạn có thể tham khảo chi tiết nội dung của các bài tiểu luận dưới đây.


Nội dung chính


I. Những luận văn về vấn đề triết học xuất sắc nhất.II. Các biện pháp cần thiết để tiếp tục khẳng định và phát triển vai trò của chủ nghĩa Mác – lênin.

I. Những luận văn về vấn đề triết học xuất sắc nhất.

1. Tiểu luận triết học Mác – Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân lý luận triết học của thế giới khoa học Mác – Lênin ; là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật ; là hệ thống quan điểm lý luận được xác lập trên cơ sở giải quyết theo quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học. Do đó, nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Để làm rõ thực tiễn của vấn đề, vai trò và phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng hãy tham khảo ngay bài tiểu luận sau đây nhé.

*
Tiểu luận triết học Mác – Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Download tài liệu

2. Tiểu luận triết học Mác- Lênin, vận dụng lý luận thực tiễn vào công cuộc đổi mới đất nước.

90 năm qua, Ðảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã lãnh đạo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm qua, một lần nữa, khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin của Ðảng ta trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và do chính con người Việt Nam thực hiện. Đây cũng là chủ đề được nghiên cứu trong bài tiểu luận xuất sắc dưới đây, hãy cùng tham khảo nhé.

*
Tiểu luận triết học Mác- Lênin, vận dụng lý luận thực tiễn vào công cuộc đổi mới đất nước.

Download tài liệu

3. Tiểu luận học thuyết Mác – Lênin quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là các vấn nạn môi trường ngày càng tăng cao. Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường cũng như sự cố môi trường đang là vấn đề được quan tâm và nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Những vấn nạn này đều gây ảnh hưởng xấu cho con người và sinh vật và sự thay đổi này chủ yếu do những tác động của con người tới môi trường. Thấy được sự quan trọng và tình trạng ngày càng nghiêm trọng của môi trường , qua đó hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tự nhiên và cách chính sách bảo vệ hãy cùng tham khảo ngay bài viết sau đây của chúng mình nhé.

*
Tiểu luận học thuyết Mác – Lênin quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

Download tài liệu

4. Tiểu luận triết học Mác- lênin phân tích nội dung cơ bản của học thuyết kinh tế xã hội.

Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất của chủ nghĩa duy vật về lịch sử; trong đó các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã chỉ ra những quy luật vận động chung nhất của xã hội loài người. Vì vậy, đã có nhiều nước chọn học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là cơ sở lý luận để xây dựng CNXH. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cũng như trước những biến đổi không ngừng của thế giới trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều người đã hoài nghi về tính đúng đắn và khoa học của học thuyết này. Do vậy, cần phải có những luận cứ để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái nhằm bảo vệ tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội trong bối cảnh hiện nay.

*
Tiểu luận triết học Mác- lênin phân tích nội dung cơ bản của học thuyết kinh tế xã hội.

Download tài liệu

5. Tiểu luận vận dụng quan điểm triết học Mác- lênin xây dựng đất nước phát triển theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Để tăng cường xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị tư tưởng, hơn lúc nào hết, chúng ta phải mài sắc vũ khí tư tưởng lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm tư tưởng phản động sai trái, bảo vệ, kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở nước ta, công cuộc đổi mới, xét về phương diện lý luận là sự kế thừa và phát triển sáng tạo bản chất tư tưởng cách mạng và khoa học của Mác, Lênin và Hồ Chí Minh. Tư tưởng xuyên suốt đường lối đổi mới là giải phóng và phát triển – giải phóng và phát triển mọi tiềm năng của đất nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cao đẹp là phấn đấu để mọi người Việt Nam ai cũng có cơm ăn, ăn no tiến đến ăn ngon; ai cũng có áo mặc, mặc đủ tiến đến mặc đẹp; ai cũng có nhà ở, tiến đến ở khang trang; ai cũng được học hành để không ngừng nâng cao dân trí; ai có bệnh đều được chăm sóc, mọi người sống trong tự do, nhân ái, chan hòa. Vấn đề này được nghiên cứu và làm rõ trong bài tiểu luận dưới đây.

*
Tiểu luận vận dụng quan điểm triết học Mác- lênin xây dựng đất nước phát triển theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Download tài liệu

6. Tiểu luận triết học Mác- Lênin đề tài thực tiễn và lý luận.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn là tổng kết kinh nghiệm, tổng kết tri thức; là khoa học về quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, khoa học về cách mạng của quần chúng, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, lý luận không phải là giáo điều, không phải là một cái gì cứng nhắc, mà đầy tính chất sáng tạo, như kim chỉ nam, chỉ phương hướng cho chúng ta hành động. Lý luận nói tới ở đây là những nguyên lý phổ biến; là tinh thần, lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lý luận đó chính là sự khái quát từ thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn giúp tìm ra được quy luật phát triển của cách mạng, của đổi mới, định ra được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của sự nghiệp đổi mới thích hợp với tình hình, hoàn cảnh nước ta.

*
Tiểu luận triết học Mác- Lênin đề tài thực tiễn và lý luận.

Xem thêm: Siêu Thị Chợ Lớn Cần Thơ - Siêu Thị Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn

Download tài liệu

7. Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác- Lênin.

Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Thế giới quan đóng vai trò định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân để từ đó xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình. Nắm vững những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin vừa lả điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa là điều kiện tiên quyết để vận dụng nó một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề mà đời sống xã hội của đất nước, của thời đại đang đặt ra. Để có thêm kiến thức về vấn đề này hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của bọn mình nào.

*
Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác- Lênin.

Download tài liệu

8. Lý luận triết học Mác – Lênin đối với cuộc sống hôm nay.

Kế thừa những thành tựu lý luận vĩ đại của Mác, Ăngghen và V.I. Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trên, phải phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp bạo lực chính trị với bạo lực vũ trang, giữa sức mạnh truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế… và vấn đề này vẫn được vận dụng đến ngày nay.

*
Lý luận triết học Mác – Lênin đối với cuộc sống hôm nay.

Download tài liệu

9. Tiểu luận khái quát về trào lưu triết học khoa học.

Triết học khoa học là một nhánh của triết học quan tâm đến nền tảng, phương pháp và các hậu quả của khoa học. Các câu hỏi trung tâm của môn học này bao gồm cái gì được xem như khoa học, tính đáng tin cậy của các lý thuyết khoa học, và mục đích tối hậu của khoa học. Môn học này chồng lấn với siêu hình học, bản thể học và nhận thức luận. Triết học khoa học có thể chia làm hai lĩnh vực : nhận thức luận và siêu hình học trong không gian, liên hệ chặt chẽ với các yếu tố lịch sử, văn hóa. Để hiểu sâu hơn vấn đề này bài tiểu luận dưới đây chúng mình đề cập đến sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích về trào lưu triết học này, hãy tham khảo ngay nào.

*
Tiểu luận khái quát về trào lưu triết học khoa học.

Download tài liệu

10. Tiểu luận triết học: vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay.

Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất của chủ nghĩa duy vật về lịch sử; trong đó các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã chỉ ra những quy luật vận động chung nhất của xã hội loài người. Vì vậy, đã có nhiều nước chọn học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là cơ sở lý luận để xây dựng CNXH. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cũng như trước những biến đổi không ngừng của thế giới trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều người đã hoài nghi về tính đúng đắn và khoa học của học thuyết này. Do vậy, cần phải có những luận cứ để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái nhằm bảo vệ tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam hiện nay cũng đang vận dụng hình thái này vào phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Hãy tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

*
Tiểu luận triết học: vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay.

Download tài liệu

100+ Tiểu luận triết học hay nhất

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

II. Các biện pháp cần thiết để tiếp tục khẳng định và phát triển vai trò của chủ nghĩa Mác – lênin.

Trước bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp khó lường, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng trên mọi phương diện và bằng nhiều biện pháp, đã đặt ra cho Đảng, Nhà nước những yêu cầu, nhiệm vụ bức thiết cần phải tiếp tục khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Muốn vậy, cần nhận thức đúng và chú trọng một số vấn đề cụ thể sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

2. Tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để vận dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn đất nước.

Tiếp tục nghiên cứu các học thuyết xã hội hiện đại, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới của thời đại để tiếp thu tinh hoa văn hóa, trí tuệ của nhân loại, bổ sung và làm giàu thêm hệ giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời, đấu tranh không khoan nhượng với mọi quan điểm thù địch, bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần thúc đẩy khoa học và thực tiễn phát triển đúng hướng.

Bên cạnh đó, cần nhận thức một cách toàn diện, sâu sắc về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phân tích, đánh giá, tăng cường các hoạt động trao đổi cả về mặt lý luận và thực tiễn với các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới, kịp thời dự báo xu hướng vận động của xã hội xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới nhằm rút ra những bài học thực tiễn, tránh sai lầm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tăng cường nhận thức về cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại và quá trình toàn cầu hóa hiện nay nhằm đánh giá, nhận định đúng tình hình, đưa ra những giải pháp phù hợp đổi mới và phát triển đất nước.

Những mẫu báo cáo thực tập tại trạm y tế xã mới nhất năm 2020 không thể bỏ qua

Top 11 mẫu báo cáo thực tập Dược lâm sàng tại bệnh viện hot nhất năm 2020

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội, bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ. Việc học tập lý luận chính trị phải được tiến hành thường xuyên, trở thành nhu cầu, nguyện vọng của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình công tác.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp, sáng tạo; đấu tranh trên cơ sở bảo đảm tính khoa học, tính lý luận và giàu sức thuyết phục. Muốn vậy, phải đào tạo, rèn luyện đội ngũ chuyên gia, cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện Đồ án hệ thống cung cấp điện

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết phát triển, do đó cần có sự đổi mới và sáng tạo liên tục để phù hợp với sự phát triển của thực tiễn đời sống xã hội. Sau bài viết tổng hợp này của chúng mình mong rằng sẽ mang lại cho các bạn thêm hiểu biết và kiến thức về triết học. Mong rằng sau khi tham khảo bài viết này tiểu luận triết học sẽ không còn đáng sợ với các bạn sinh viên. Hãy tiếp tục theo dõi 123doc để có thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé.